ساختار مالی

موسسه مطالعات سرمایه‌گذاری ایرانیان در طول مدت فعالیت خود در حوزه‌های زیر ، پروژه‌هایی  را با موفقیت به پایان رسانده است. توزیع حجم مالی پروژه های مؤسسه در حوزه‌های مختلف،  به شرح زیر می‌باشد:

ساختار مالی