خدمات زیست بوم

چابكي شركت هاي كوچك با توانمندي هاي تصاحب بازار شركت هاي بزرگ،  فضاي كسب و كارهاي قرن حاضر رابه سمتي سوق داده است كه اين قبيل شركتها، با ايجاد زيرساختي كه در قالب آن بتوانند همكاري و تعامل برد – بردي را طراحي و اجرا كنند، كنار بيايند.  در اين بين، با توسعه روزافزون صنعتي و فضاي كسب و كار رقابتي،  بنگاههاي اقتصادي بزرگ براي آنكه بتوانند عملكردي مؤثر در بازار هدف خود داشته باشند، نيازمند طراحي مهندسي زيست بوم كسب و كار براي خود هستند. اين زيست بوم، محيط مناسبي را براي كسب و كارها طراحي مي كند كه درآن بتوانند اقدام به اجراي سياست هاي نوآورانه، خلاق، استراتژيك و برنامه ريزي براي توسعه فعاليتهاي كسب و كارشان بنمايند.  موسسه مطالعات سرمايه گذاري ايرانيان، با مطالعه نيازمندي هاي فضاي كسب و كار ايران، خدمات زير را در اولويت برنامه هاي كاري خويش قرار داده است:

•    طراحي مهندسي زيست بوم هلدينگ‌هاي فناوري( اقتصادي، نوآوري، فناوري ، سرمايه گذاري، مديريت، بازار، نهاد سازي ، حاكميت روان)
•    طراحي زيست بوم كارآفريني مبتني بر نوآوري و فناوري (شامل شتابدهنده ها و صندوق هاي سرمايه گذاري جسورانه/ ماجراجويانه)
•    طراحي مهندسي زيست بوم صندوق هاي تأمين مالي جمعي
•    طراحي مهندسي صندوق هاي تأمين آتيه سرمايه انساني
•    طراحي مهندسي زيست بوم سازماني ( ايجاد زير ساختهاي تخصصي سازماني )
•    طراحي مهندسي زيست بوم مشاركت ها و كنسرسيوم هاي حقوقي
•    طراحي مهندسي زيست بوم صندوق هاي بازنشستگي خصوصي

اين موسسه در اين حوزه يكي از مطرح ترين موسسات مشاور كشور علي الخصوص براي طراحي ، پياده سازي و راهبري زيست بوم هلدينگ هاي فناوري است . تجارب مرتبط با اين حوزه در بخش قبل ارائه شده است.