مشتریان

بانک سامان
هلدينگ گسترش انرژي پاسارگاد
سازمان بنادر و دريانوردي
صندوق توسعه صنايع دريايي
صندوق ضمانت صادرات
صندوق نوآوري و شكوفايي
موسسه توسعه فناوري نخبگان
دانشگاه صنعتي شريف
هلدينگ سرمايه گذاران فناوري (تكوست )
هلدينگ فناوري پاسارگاد (فناپ)
بانك توسعه تعاون

سایر مشتریان