خدمات مشاوره مالی، اقتصادی و سرمايه گذاری

مشاوره در خصوص سرمايه گذاری‌های صنعتی

در اين بخش، كارشناسان اين موسسه در بخش‌های تحقيق وتوسعه موسسه و طرح و برنامه، از طريق پايش مستمر صنعت و فرصت‌های صنعتی، اقدام به ارزيابی و شناسايی فرصتهای سرمايه‌گذاری صنعتی كشور نموده و با ارائه الگوهای مناسب تجاری برای ادغام، تملك يا نوسازی صنايع انتخابی، آن ها را به جامعه سرمايه گذاران علاقمند به سرمايه گذاری ارائه نموده و بستری مناسب برای ارزيابی صنعت ياد شده و سرمايه‌گذاری بهينه در آن را فراهم می سازند.

خدمات مشاوره خصوصی سازی

اين خدمات، شامل موارد زير مي گردد:

 1.    طراحي مهندسي مدل مناسب خصوصي سازی
 2.     خدمات طرح و برنامه در حوزه خصوصي سازی  ( نظام سازی / ساختارسازی )
 3.     خدمات مطالعات و نظام بازار
 4.   خدمات نظارت و ارزيابي و كنترل مستمر
 5.    خدمات تنظيم مقررات واگذاری و حاكميت روان سازمانی

خدمات مشاوره مديريت و مديريت مالی

اين موسسه با تجربه سالها ارائه خدمات مالي به شركت ها و بنگاه های اقتصادی، خدمات زير را با بررسي های مستمر نياز مشتريان طراحي نموده و عمدتا در صنايع دانش بنيان به متقاضيان ارائه می نمايد:

 1. بررسی و تهیه گزارشات اصلاح ساختار مالی و سازمانی شرکت‌های فناور موجود.
 2. طراحی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیستم‌های مالی و بررسی و تهیه گزارشات افزایش سرمایه شرکتهای فناور.
 3. مطالعه و طراحی ساختار مالی مناسب پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره و مذاکره برای تأمین مالی آن از منابع داخلی و خارجی براي پروژه‌های فناوری محور.
 4. ارائه خدمات مدیریتی و نظارتی به مشتریان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (مدیریت طرح و پیمان و سایر) در زمینه فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی مبتنی بر فناوری.
 5. انجام مطالعات بازاریابی و تهیه و طراحی برنامه‌های فروش و بازاریابی و برنامه تثبیت و توسعه بازار در حوزه فناوري.
 6. بررسی و تهیه گزارشات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری مبتني بر فناوری و مشارکت‌های حوزه فناوری.
 7. اظهار نظر نسبت به گزارشات امکان‌سنجی که توسط دیگران تهیه شده باشد.
 8. ارزشیابی و ارزش‌گذاري سهام شركت‌های فناور داخلي و خارجی.
 9. بررسی و تدوین برنامه‌های استراتژیک و راهکارهای اجرایی دستیابی به اهداف آن.

مشاوره تخصصی امور اقتصادی

لحاظ ضرورتهای اقتصادی در بخشهای خرد و كلان و در عرصه داخلي و خارجي در كسب و كارهای امروزی، يكي از ضرورت‌های انكارناپذير در توفيق بيشتر يا تحمل شكست‌های سنگين است. از اين رو، اين موسسه با بررسی بازارهای متنوع و مختلف در عرصه هاي داخلي و خارجي، اقدام به تحقيقات جامع اقتصادی مرتبط با  حوزه های مالی، فناوری،  صنعتی و معدنی و تجاری كشور نموده است كه عمدتا شامل موارد زير مي شود:

 •    بررسي و تحليل سياستهاي پولی – مالی  و ارزی دولت
 •    بررسي و تحليل قوانين سياستها و مقررات تجاری دولت  (صادرات و واردات)
  بررسي و تحليل قوانين مقررات و سياستهای صنعتي كشور
 •  بررسی و تحليل برنامه ها و سياست های دولت در اقتصاد كلان
 •     تحليل اقتصاد سياسی کشور
 •    بررسی و تحليل تحولات بازار در صنايع مختلف
 •     بررسی و تحليل تحولات بازارها و اقتصاد جهاني
 •     مطالعات ميدانی و پيش بينی بازار مسكن، ارز ، طلا و  …
 •    منافع و فوايد خدمات شركت ها برای مشتريان شان و آگاهي از  تغيير و تحولات در محيط کسب و کار و فرصت اتخاذ استراتژيهای مناسب
 •     برتری بر رقبا از طريق اگاهی از فرصتهای پيش آمده در فضای کسب وکار
 •     آينده نگری در برنامه ريزی كسب و كار
 •     تصحيح و تعديل برنامه های بلندمدت و استراتژيك با توجه به تغييرات محيط

اين قبيل تحليل‌ها كه بصورت مستمر در اين موسسه در حال برنامه ريزی و راهبری است،  در قالب ارائه خدمات مشاوره اقتصادي توسط معاونت اقتصادی و سرمايه گذاری موسسه، در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد تا از طريق آن،‌ برنامه‌ريزيهای اقتصادی و استراتژيك براي بنگاههای اقتصادی در ايران سهل‌تر و صحيحتر پيش برود. خدمات اين بخش در سه حوزه  به اين شرح دسته بندی شده است:

 •     خدمات استقرار نظام پايش مستمر اقتصادی برای تحليل های محيطی
 •     خدمات استقرار نظام كشش پذيری و رقابت پذيری كالا و خدمات
 •     خدمات استقرار نظام هوشمند حکمرانی  مالی اقتصادی

خدمات مديريت ثروت/ دارايی

اين موسسه ، بنا به درخواستهای متعددی كه از طريق شركتهای همكار، شركای تجاری و همكاران داخلي و خارجی خويش دريافت داشته است، برآن شده تا اين خدمات را برای مخاطبينی كه علاقه دارند بخشي از دارايي‌هايشان تحت مديريت حرفهای و با لحاظ شرايط ريسك‌پذيری شان  قرار گيرد، ارائه نمايد. عمده اين خدمات كه تحت عنوان خدمات مدیریت ثروت و دارایی و طيف متنوعي مانند اينها ارائه ميشود و قالبا متناسب با نياز مشتريان موسسه بومي سازی و تدقيق می گردد،  به اين شرح است:

 •    ( غیر بورسی) ارزیابی و تحلیل ریسک مشتری  برای طراحی  الگوی مدیریت دارایی های وی
 •     مدیریت سرمایه در گردش
 •     تحلیل بنیادی و تکنیکال و بهینه سازی سبد دارایی ها ( غیر بورسی)
 •    مدیریت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت
 •    ( غیر بورسی) مدیریت سرمایه گذاری در دارایی‌های نامشهود