صندوق پژوهش و فناوری دریایی ایران

توسعه روزافزون فناوری و كارآفرينی در  دو دهه گذشته و سرعت سرسام آور تغييرات فناوری ، موجب شده است كه ابزارها و زير ساخت های متفاوت و نوينی برای هضم اين توسعه چالش برانگيز بوجود بيايد. اين ابزارها و زير ساخت‌ها، در حوزه‌های متفاوت فناوری، تفاوت‌ها و شباهت‌های متعدد و اساسی با يكديگر دارند.
در دو سال اخير، حجم روزافزون گسترش مراكز شتاب دهنده فناوری و همچنين صندوق‌های سرمايه گذاری جسورانه حكايت از تغيير رويكرد بازار  سرمايه گذاری كشور در حوزه فناوری دارد.
در فرآيندهای سرمايه گذاری و تجاری سازی فناوری‌های نوين كه در ايران توسعه يافته است، توسعه نيافته ترين بخش آن،‌ ايجاد AC ها و ‌ VCها بوده است.
شناب دهنده‌ها، كه يكی از مهمترين مولفه‌های تجاری سازی فناوری در دنيا هستند، وظيفه هدايت و راهبری ايده‌ها را تا حصول به يك نمونه با قابليت استفاده تجاری دارند و صندوق‌های سرمايه‌گذاری، اينگونه تحقيقات منجر به توليد نمونه اوليه را از طريق سرمايه گذاری جسورانه و الگوهای رايج اين بخش، به توليد انبوه و عرضه در بازار مصرف  می پردازند.
موسسه مطالعات سرمايه گذاری ايرانيان با مشاركت صندوق دريايی ايران، با بكارگيری ابزارها، پتانسيل و ظرفيت‌های كاری هر يك در حوزه تخصصی شان، در نظر دارند با ايجاد ” صندوق پژوهش و فناوری دريايی ايران” مبتنی بر اهداف مندرج در اين مستند، در خصوص تجاری سازی ايده‌ها و فناوری‌های شايسته اقدام مشترك و همسو نمايند.
“Marinvest” ، به عنوان يك مركز شتابدهنده تجاری، با بكارگيری مربيان توانمند و الگوهای بومی برای شتابدهی فناوری ، با شناسايی ايده‌ها و فناوری‌های جذاب، با ارائه خدمات متنوع آموزشی و مربی گری و هدايت و راهبری تجاری صاحبان ايده و فناوری و با توكل به خداوند كريم ،  خود را  به عنوان يكی از ليدرهای حوزه تجاری سازی فناوری دريایی  كشور معرفی خواهد نمود.

چشم انداز

طرفين اين مشاركت، بر اين باورند كه با تعامل و همكاری مستمر و با برنامه‏‌ريزی لازم جهت تحقق حداكثر هم‏‌افزايی لازم، بهترين و نام‌‏آورترين مركز شتاب‏دهنده دريايی ايران را برای تجاری سازی ايده های خلاقانه در حوزه دريايی ايجاد خواهند كرد به نحوی كه نمانام آن، آبرو و اعتبار حوزه فناوری اين مملكت و مايه مباهات جامعه ايرانی در هركجای عالم باشد.

آينده در چشم انداز

“MarInvest”، طي 5 سال آينده، برترين و معتبرترين مركز تجاري‏‌سازی و شتابدهی در حوزه سرمايه‏‌گذاري‏های جسورانه و فناورانه دريايی ايران خواهد بود و درصد قابل توجهی از ارزش افزوده حوزه فناوری دریایی، ناشی از انجام سرمايه‏‌گذاري‏های جسورانه “MarInvest” خواهد بود.

اعضای هیأت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل
1 خلیل جلیلی رئیس هیات مدیره jalili@marinvest.ir
2 حسین فاضل مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره ceo@marinvest.ir
3 رضا دارستانی عضو هیأت مدیره darestani@marinvest.ir

تماس