شرکای تجاری

رهیاب پیام گستران
رهیاب پیام گستران
صندوق مالی توسعه تکنولوژی
صندوق مالی توسعه تکنولوژی
شركت بين المللی مشاوره مالی اقتصادی آیین وستا كيش
شركت بين المللی مشاوره مالی اقتصادی آیین وستا كيش
موسسه توسعه و فناوری نخبگان
موسسه توسعه و فناوری نخبگان
شرکت مشاوران توسعه آینده
شرکت مشاوران توسعه آینده
شرکت کارگزاری بورس آثل
شرکت کارگزاری بورس آثل
شرکت مهندسی بصیر پردازش
شرکت پندار پژوه
برنا حفاظت کیش
مشاوران خدمات انرژی آریان بهسا
پارس سامان طوس
stage-co
ناب اندیشان
بنیاد شریف
شرکت پات
ستاد ویژه فناوری نانو