خدمات تخصصي عامليت مالي و كارگزاري

با توجه به توسعه روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور ايران، سازمان‌های حمايت محور و توسعه‌ای كشور نياز به ارائه خدمات و حمايت‌های خود در زمان مناسب، با سرعت مناسب و با كيفيت مناسب هستند و از اين رو، اين موسسه در نظر دارد به عنوان عامل تخصصی ارائه اين قبيل خدمات كه به برخي از آن ها در ادامه اشاره خواهد شد، زنجيره ارزش كالا و خدمات خويش به جامعه هدفش را تكميل نمايد. از اين رو تا كنون موفق به تعريف و تبيين خدمات اين حوزه در سه بخش  عامليت مالی / عامليت ليزينگ و عامليت ارزيابی و نظارت شده است:

خدمات عامليت مالی

در اين بخش، اين موسسه به عامليت از طرف كارفرمايان خويش، اقدام به تخصيص بهينه و مديريت شده منابع كارفرما در قالب ضوابط و استانداردهای مبادله شده في مابين به متقاضيان و مشمولين واجد شرايط می‌نمايد. در  عامليت مالی،‌ متناسب با درخواست كارفرما، اعتبارسنجی و ارزيابی و همچنين مديريت جريان وجوع نقد طي اجرای هر برنامه مالی توسط موسسه صورت می پذيرد. موسسه  با پذيرش عامليت مالي از طرف كارفرمايان خود، ابتدا  اقدام به طراحی  مهندسی الگوی اعتبار سنجی مشتريان می نمايد. در اين بخش، با هماهنگی كارفرما، ميتوان چنانچه برای مديريت بهينه منابع لازم باشد، زيست بوم‌های مشاركتی / كنسرسيومی هم طراحی و متناسب با  اهداف و مأموريت‌های كارفرما توسعه داده می شوند.

کارگزاری “خدمات ارزیابی و نظارت

 

گستردگی حوزه‌های کسب و کار در دوره‌ای که تغییرات تکنولوژیک به صورت نمایی در حال رشد است نیازمند استفاده از مجموعه‌های تخصصی در حوزه‌های دانشی مختلف است. در گذشته به منظور ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری از اصول ثابتی در همه طرح‌ها پیروی می‌شد، اما امروزه با توجه به گستردگی متغیرهای اثرگذار بر کسب‌ وکار نیازمند مطالعات تخصصی و استفاده از روش‌های نوین در ارزیابی اینگونه طرح‌های می‌باشد. با توجه به نقش حمایتی دولت و ارگان‌های شبه دولتی در کشور به منظور تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی دقیق وضعیت فنی، بازار و آینده طرح می‌تواند در اتخاذ تصمیم راهگشای مدیران چنین مجموعه‌هایی باشد. با توجه به این نیاز، موسسه از سال 92 اقدام به راه‌اندازی این خدمات نموده و طی دوسال گذشته بیش از 50 میلیارد تومان طرح که از سوی ارگان‌های مختلف از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی ارجاع شده است را با موفقیت به اتمام رسانده است.