خدمات مهندسي مالي و بيم سنجي

مهندسی مالی و مديريت ريسك

مهندسی مالی همان طراحی، توسعه و به کارگیری ابزارهای نوین مالی برای مدیریت ریسک، مزایای مالیاتی، کاهش هزینه های بنگاه اقتصادی، رعایت قوانین دولتی و اقتصادی و یافتن روزنه ها و  مدیریت تغییرات نرخ ارز و بهره است. برخي از خدمات اين حوزه به اين شرح است:

  •     ارايه خدمات مشورتی به شركت‌ها و بنگاه‌های مختلف در خصوص روش‌های مصون ‌سازی شركت در مقابل ريسك‌های مالي
  •     طراحي ابزارهای مصون ‌سازی در مقابل ريسك‌های مالی
  •     اجرای انواع ساختارهای تأمین مالی پروژه‌ای به ویژه درقالب قراردادهای مهندسی- تدارک- ساخت- تأمین مالی (EPCF)
  •    اجراي فرآيند مديريت ريسك برای مشتريان شامل شناسايی، طبقه بندی، ارزيابی و كنترل ريسك‌های پروژه‌های مختلف
  •     مدلسازی رفتار بازارهای پولی و مالی

خدمات اعتبار سنجی

هدف اصلی اين خدمت، بهبود مديريت ريسک كارفرمايان موسسه است. استفاده از خدمات موسسه در اين حوزه موجب خواهد شد تا كارفرمايان اعتباردهنده از وضعيت کنونی و سابقه اعتباری مشتريان خود مطلع شده و آنها را قادر مي‌سازد تا تصميمات اعتباری خود را بصورت علمی، با ريسک کمتر و زمان سريع‌تری اتخاذ نمايند. در اين بخش، سازوکار فنی گردآوری اطلاعات اعتباری مشتریان از طريق مبادی منتخب و منابع اطلاعاتی مختلف و سامان‌دهی، تلفیق، تطبیق، پردازش و ارائه آن‌ها از طریق فن‌آوری‌های نوین اطلاعات صورت گرفته و به كارفرما ارائه ميگردد.

خدمات ارزيابی و امكان سنجی و نظارت بر اجرای طرح های دانش بنيان

در اين بخش، موسسه با توسعه مدل‌های تخصصی و شخصی سازی آن ها برای خود، اقدام به اتخاذ رويه ای مناسب براي ارزيابی طرح های دانش بنيان نموده است. اين موسسه در اين بخش با توجه به نياز بازار، اقدام به ارائه خدمات تخصصی جهت ارزيابی طرح های دانش بنيان ، امكان سنجی اجرا و پياده سازی طرح های دانش بنيان و در نهايت نظارت بر اجرای طرح های دانش بنيان در سطح ملی مي نمايد.