اعطای بورس تحصیلی

موسسه مطالعات سرمايه گذاری ايرانيان، در راستای ايفای مسئوليت‌های اجتماعی خود و كمك به توسعه علم و فناوری در ايران، اقدام به اعطای بورس تحصيلی در مقطع دكتری  در رشته‌های زير می‌نمايد:

1- مديريت مالی
2- اقتصاد
3- مديريت فناوری
4- فناوری‌های مالی
5- اعتبارسنجی و مديريت ريسك

بورسيه‌های اعطايی، برای كشورهای انگلستان و سنگاپور تخصيص می‌يابد. برای بهره مندی از اين بورسيه، لازم است نسبت به ثبت نام اقدام نماييد. درخواست، مدارك و مستندات ارسالی شما بررسی و در صورتی كه واجد شرايط باشيد ، نتيجه ارزيابی ونحوه بهر‌مندی از اين بورسيه به اطلاع شما خواهد رسيد.