سرمایه انسانی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی دانشگاه فارغ التحصیل
محمدرضا علاقبند دکتری ریاضیات مالی دانشگاه یو اس سی آمریکا
جعفر مولایی دکتری نانوتکنولوژی دانشگاه تهران
نجمه سروش دکتری علوم کامپیوتر دانشگاه لوگزامبورگ
کتایون سپهری دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
محمد حسین مشتاق کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
سید مسعود کشمیری کارشناسی مالی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نگار تاجیک کارشناسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
ابراهیم عطاری کارشناسی ارشد  مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
بردیا حسام کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف