ماموریت

برخی از مأموریتهای کلان مؤسسه  با توجه به رویکرد توسعه ای که در پیش گرفته است به قرار زیر است:

  •     طراحی و مهندسی اكوسيستم‌های مالی، سرمايه‌گذاری و اقتصادی

  •     برنامه ريزی و  مهندسی و توسعه فناوری‌های مالی و سرمايه گذاری و تجاری سازی آن‌ها

  •     صادرات  فناوری‌های پیشرفته از طریق سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت‌های داخلی و خارجی

  •     انتقال و بومی سازی فناوری‌های نوين به كشور

  •     مهندسی مالی و تأمين مالی

  •     طراحی كنسرسيوم‌ها و مشاركت‌های بزرگ مقياس برای سرمايه گذاری در حوزه فناوری

    ماموریت