اهداف

برخی از دستاوردهايی كه موسسه از ابتدا در  تبيين مأموريت‌ها و گسترش  فعاليت‌هايش همواره مد نظر قرارداده است، در ادامه جهت اطلاع علاقمندان آورده شده است.  مبتنی بر اين دستاوردهای غايی،‌  مأموريت‌های موسسه تنظيم و اثربخشی اقدامات اجرايی سنجيده می شوند:

  •   كمك به افزايش سطح آسايش و رفاه جامعه با ترويج سرمايه‌گذاری‌های هوشمندانه و فناورانه

  •     بهره مندسازی اقشار جامعه از ابزارهای خلاقانه و نوآورانه  حوزه مالی و سرمايه گذاری

  •     افزايش سطح آگاهی  فعالين حوزه فناوری در زمينه‌های مالی و سرمايه گذاری و اقتصادی

  •     ايفای نقش مؤثر به عنوان هدايتگری صادق، امين، آگاه وزيرك در توسعه اقتصاد دانش بنيان

  •     افزايش سهم اقتصاد دانش بنيان در توليد ناخالص ملي كشور

  •     توانمندی سازی شركت‌های دانش بنيان در حوزه‌های مالی و سرمايه گذاری و اقتصادی