سرمایه ثبتی و نسبت کفایت سرمایه

مؤسسه، در بهار سال 88 با سرمايه پايه ده ميليون ريال فعاليت خود را آغاز نموده است. اين مؤسسه از طريق سرمايه‌گذاری و جلب مشاركت شركای تجاری خود، نسبت به افزايش سرمايه و دارايی‌های مؤسسه در سال 89 تا سقف سه ميليارد ريال اقدام نمود. مؤسسین طی جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده آذر ماه 89، به جهت ضرورت اخذ مجوزهای مربوط به شركت‌های مشاور سرمايه‌گذاری و پردازش‌گری عمليات مالی از طريق سازمان بورس اوراق بهادار، مصوب نمود تا با تأمين منابع و آورده نقدی، سرمايه مؤسسه در سال مورد ذکر به مبلغ ده ميليارد ريال افزايش يايد. پیرو این تصمیم، سرمایه ثبتی مؤسسه، با پیگیری‌های صورت گرفته به مبلغ فعلی، ده میلیارد و یکصد و یازده میلیون ریال افزایش یافت

موسسه در سال جاری اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ 50 میلیارد نموده است که پس از ثبت اطلاع رسانی خواهد شد